Bestuurlijke ontwikkelingen - VV Hoogeloon 75 jaar

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuurlijke ontwikkelingen

1980 - 2000

Een duurzame bestuursperiode
In 1981 werd onder impuls van vers bestuursbloed een opmerkelijke aanpassing in de verenigingsnaam doorgevoerd. Met een statutenwijziging werd de afkorting "R.K." uit de naam verwijderd. Wat bleef was V.V. Hoogeloon. Hiermee samenhangend verdween tevens de verplichting om een geestelijk adviseur te benoemen.
De jaren tachtig en negentig werden gekenmerkt door een hoge mate van bestuurlijke consistentie. Rinus Peeters en Geert-Jan Willems hanteerden deze decennia de voorzittershamer, terwijl Wim Claassen gedurende een tijdspanne van twaalf jaar en zijn opvolger Jan van der Elzen voor een periode van negen jaar het secretariaat met verve invulden. Het beheer van de penningen was gedurende vele jaren in de vertrouwde handen van Piet Wouters en Henk van Lieshout.

Waardering voor bestuursleden
In november 1992 werd Piet Wouters (27 jaar bestuurslid, waarvan zes jaar voorzitter) het eerste erelid in de geschiedenis van onze vereniging. Ook Rinus Peeters werd na zestien jaar voorzitterschap eind 1994 benoemd tot erelid met als titel erevoorzitter. De bestuursleden Kees van Diessen, Piet van Steensel (bekend om zijn punctuele "zondagsdienst"), Henk van Lieshout en Leo Verhoeven werden in de jaren negentig benoemd tot lid van verdienste.
Op 15 augustus 1997 werd afscheid genomen van 65 jaar bestuurlijk V.V. Hoogeloon: Jos Beerens (25 jaar seniorenbestuur, tevens 20 jaar leider van het eerste elftal), Kees de Laat (22 jaar jeugdbestuur) en Kees van Loon (18 jaar seniorenbestuur). Bij deze gelegenheid werd hen het erelidmaatschap van onze verenging toegekend. Tevens kregen zij de KNVB-spelden uitgereikt passend bij hun verdiensten voor onze club. De tijdens de afscheidsreceptie verkregen giften werden door de drie bestuursleden geschonken aan goede doelen. Eerder werden al Bondsspelden uitgereikt aan Piet van Steensel, Piet Wouters, Rinus Peeters, Henk van Lieshout en Leo Verhoeven.

Instellen werkgroepen
In het voorjaar van 1994 kwam het bestuur met een voorstel om de organisatie van de club te optimaliseren. Door het instellen van werkgroepen met vooral uitvoerende taken, bemensd vanuit de leden en "aangevoerd" door bestuursleden, zou enerzijds het bestuur meer beleidsmatig bezig kunnen zijn en zou anderzijds een grotere betrokkenheid van de leden bij hun club kunnen worden bewerkstelligd. Er waren werkgroepen in beeld voor gebouwen en terreinen, voor materialen, voor sponsoring en reclameborden en voor evenementen. Leden, die geen deel wilden uitmaken van een werkgroep, zouden boven de contributie een extra bijdrage van 150 gulden aan de vereniging moeten betalen.

Na een levendige discussie in de ledenvergadering van 7 juni 1994 werd besloten tot het instellen van werkgroepen op vrijwillige basis (d.w.z. zonder financiële stok achter de deur). In de loop van de tijd zijn de scherpe randjes er vanaf gegaan en is een werkbare oplossing verkregen. De werkzaamheden worden in min of meer vaste verbanden of projectmatig aangepakt (recent voorbeeld is de Club-klusdag in augustus 2015). In de praktijk van alledag zijn er (soms na enig aandringen) voldoende handen beschikbaar om de klussen te klaren.

naar boven.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu